Regulamentul intern » Blog-ul Bibliotecii Publice Raionale "A.Donici"
 

Regulamentul intern

Aprobat

la sedinta Consiliului de

Administratie al BPR”A.Donici”

din 21.01.2015

Extras din Regulamentul intern al BPR”A.Donici”

 

 

CAPITOLUL 8. Utilizatorii bibliotecii. Servicii

1. Orice persoana, care a intrat in biblioteca, are dreptul de a fi utilizator al B.P.R. „A. Donici” si filialele ei, indiferent de virsta, ocupatie, nationalitate, cetatenie, stare fizica ori sociala, convingeri politice si religioase.

a) utilizatorii la Biblioteca Publica Raionala „A. Donici” si Biblioteca pentru Copii „I. Creanga” sint inscrisi contra plata (Anexa nr. 2, p.1), eliberindu-se un permis de acces. Pentru primirea permisului solicitantul prezinta unul din documente: buletinul de identitate, legitimatie de pensionar, invalid, adeverinta de nastere pentru elevi, carnetul de student si buletin de identitate al unuia din parinti. Elevii si studentii prezinta o fotografie 3 x 4 cm;

b) utilizatorii filialelor din cartiere sunt inscrisi in baza buletinului de identitate, legitimatiei de pensionar, invalid, adeverinta de nastere pentru elevi si buletinul de identitate al unuia din parinti (bunei);

c) pentru a fi inscris la biblioteca persoana ia cunostinta de prezentele reguli de inscriere si confirma prin semnatura obligatia de a le respecta;

d) utilizatorul semnaleaza orice modificare de adresa sau de identitate, raspunde personal de permisul sau si de documentele imprumutate;

e) permisul se elibereaza pe un termen de cinci ani, urmind a fi supus actualizarii la inceputul fiecarui an calendaristic, pastrindu-i acelasi numar. Permisul nu este transmisibil altei persoane;

f) permisul acorda dreptul de utilizare a tuturor serviciilor (oficiilor) Bibliotecii Publice Raionale „A. Donici” si oficiilor Bibliotecii pentru Copii „I. Creanga” (copii);

g) in cazul pierderii permisului duplicatul se elibereaza la cererea utilizatorului care prezinta actul de identitate si plateste taxa pentru noul permis;

h) B.P.R. „A. Donici”si filialele ei ofera utilizatorilor urmatoarele servicii si facilitati:

? consultarea documentelor in sala de lectura;

? imprumut la domiciliu;

? imprumut interbibliotecar de la Biblioteca Nationala din RM, biblioteci universitare;

? activitati culturale si stiintifice;

? instruire in domeniul tehnologiilor informationale;

? servicii informationale si bibliografice: acces la Internet, baze de date, servicii xerox, dactilografiere etc.;

i) serviciile Bibliotecii Publice Raionale sint gratuite cu exceptia celor prevazute in Decizia Consiliului Raional nr. 4/19 din15.11.2007, Anexa nr.2)

j) in sediul B.P.R. „A. Donici” utilizatorii au la dispozitie o boxa de reclamatii si sugestii;

k) persoanele care incalca dispozitiile acestui regulament, pot fi lipsite definitiv sau temporar de dreptul de utilizare a bibliotecii (in dependenta de gravitatea incalcarii).

 

Reguli de consultare a publicatiilor in Salile de lectura

a) utilizatorii au acces la colectiile salii de lectura numai in baza permisului;

b) salile de lectura functioneaza conform programului bibliotecii afisat la intrare;

c) numarul publicatiilor care pot fi consultate este nelimitat;

d) la primirea publicatiilor utilizatorul numara si verifica unitatile;

e) nu se permite iesirea utilizatorilor din oficiu cu publicatiile primite spre consultare sau xeroxare fara acordul bibliotecarului;

f) in oficiu utilizatorii sint obligati sa respecte linistea si ordinea;

g) la plecarea din sala utilizatorul restituie bibliotecarului publicatiile consultate;

h) se imprumuta la domiciliu beletristica (literatura artistica) si publicatii in mai multe exemplare;

i) in Salile de lectura se efectueaza si imprumut interbibliotecar;

se permite imprumutul de publicatii din Sala de lectura de la B.P.R. „A. Donici”si la domiciliu (exceptie fac dictionarele, enciclopediile si publicatiile intr-un singur exemplar) contra plata, conform anexei nr. 2, p. 2, pentru perioada de timp in care biblioteca nu functioneaza.

 

Reguli pentru imprumut de publicatii la domiciliu

a) imprumutul publicatiilor din oficiul imprumut la domiciliu se efectueaza:

- persoanelor cu viza de resedinta in or. Orhei;

- elevilor din satele vecine cu or. Orhei , care studiaza la una din institutiile de invatamint din or. Orhei;

b) utilizatorul poate imprumuta la domiciliu de fiecare data pina la trei volume din diverse domenii pe termen de pina la14 zile calendaristice ,daca acestea nu sunt rezervate;

c) in timpul vacantelor elevii institutiilor de invatamint din orasul Orhei, au dreptul sa imprumute la domiciliu de fiecare data, doar un singur titlu de carte,( conform programei scolare );

d) la solicitarea utilizatorului termenul de imprumut poate fi prelungit, inclusiv prin telefon, email , o singura data,daca nu exista cerere de rezervare pentru aceste publicatii inca pentru 14 zile calendaristice;

e) bibliotecarul poate solicita utilizatorului, daca este necesar, sa restituie inainte de termen publicatiile imprumutate;

Reguli de utilizare a calculatoarelor in sala de lectura si CRF:

a) utilizarea posturilor de lucru PC se face in timpul orelor de functionare a bibliotecii;

b) utilizarea pocturilor de lucru PC se face in baza permisului;

c) folosirea PC pentru cules de texte este posibila numai prin rezervare prealabila si achitarea unei taxe (vezi anexa nr. 2).

d) o singura persoana are voie sa utilizeze PC-ul o sedinta de o ora. Exeptiile sint hotarite de catre bibliotecar;

e) utilizatorul poate fi facut raspunzator pentru avariile aduse hardward-ului si software-ului;

f) este interzisa copierea oricaror programe de pe calculatoarele bibliotecii fara avizul bibliotecarului;

g) in cazul incalcarilor grave a regulilor de utilizare a PC se poate face excluderea utilizatorului de dreptul de folosire a calculatorului,

In sala de lectura Internet-ul se utilizeaza gratuit timp de 30 min, mai mult de 30 min. se achita o taxa prevazuta in anexa nr. 2., p. 4

In incinta CRF calculatoarele se utilizeaza in timpul cind nu se organizeaza ore de instruire.

Nota: Xerocopierea publicatiilor si imprimarea informatiei din internet se efectueaza doar cu acordul bibliotecarului contra plata.

 

Reguli de lichidare a imprumutului de publicatii la domiciliu

a) In cazul schimbarii domiciliului, absolvirea institutiei de invatamint din or. Orhei fiecare utilizator de biblioteca publica din or. Orhei, este obligat sa prezinte fisa de lichidare a imprumutului de publicatii la domiciliu, confirmata de catre bibliotecarul de la:

? filiala din cartierul unde a locuit (locuieste);

? B.P.R. „A. Donici”: 1. Oficiul Sala de lectura. 2. Oficiul imprumut la domiciliu

b) In cazul elevilor, fisa de lichidare a imprumutului de publicatii trebuie sa fie confirmata si de bibliotecarul de la Filiala pentru Copii „Ion Creanga”

 

CAPITOLUL 9 Imprumutul de publicatii de catre personalul bibliotecii

9.1 Imprumutul de carte de catre personalul bibliotecii cit si de membrii familiilor acestora se va evidentia in exclusivitate in fisa-contract dupa cum urmeaza:

- pina la 5 volume pentru personalul bibliotecii (inclusiv si lucrari de referinta, periodice);

- pina la 5 volume pentru membrii familiilor lor;

- restantierii vor fi lipsiti de dreptul de a imprumuta carti, iar publicatiile pierdute vor fi platite;

- orice publicatie care exista intr-un singur exemplar si este foarte solicitata de catre publicul cititor, nu se imprumuta la domiciliu. Personalul bibliotecii nu se elibereaza din functie pina cind nu restituie toate publicatiile din fisa-contract confirmata prin fisa de lichidare.

 

CAPITOLUL 10 Obligatiile beneficiarului

10.1 Beneficiarii Bibliotecii Publice Raionale „A. Donici”si filialelor au urmatoarele obligatii:

a) Sa respecte cu strictete regulile de folosire in biblioteca ;

b) Sa manifeste un comportament decent, sa foloseasca un limbaj civilizat fata de personalul bibliotecii si sa se conformeze prevederilor prezentului regulament;

c) Sa protejeze bunurile bibliotecii;

d) Sa nu deterioreze "Permisul ”;

e) Sa nu transmita altor persoane "Permisul”;

f) In caz de pierdere a "Permisului” sa instiinteze imediat unitatea eminenta. In caz contrar , vor purta raspunderea in legatura cu pagubele aduse bibliotecii prin folosirea permiselor de catre o alta persoana;

g) Sa nu introduca si sa nu consume in sala de lectura alimente si bauturi;

h) Sa deconecteze, la intrare in sala de lectura, telefoanele celulare;

i) Sa ceara permisiunea bibliotecarului din sala de lectura pentru introducerea in sala a publicatiilor care nu fac parte din fondul bibliotecii;

j) Sa nu extraga fise de cataloage si sa nu faca insemnari pe acestea;

k) Sa verifice consemnarea restituirii publicatiilor imprumutate sau consultate;

l) Sa verifice cu atentie starea publicatiilor primite, semnalind bibliotecarului eventualele deteriorari;

m) Sa nu scoata din sala de lectura publicatiile primite spre consultare;

n) Sa pastreze publicatiile imprumutate in buna stare , sa nu faca insemnari, sublinieri si sa nu produca alte deteriorari. In caz contrar va fi sanctionat conform Regulamentului dat;

o) Sa respecte termenul de restituire a publicatiilor imprumutate. Nerespectarea acestuia este sanctionata; (anexa nr. 2).

p) Sa restituie, inainte de expirarea termenului de imprumut, publicatiile imprumutate la cererea bibliotecarului (in cazul unor publicatii intens solicitate, verificarea gestionara a fondului de publicatii etc.);

q) Sa anunte bibliotecarul, in cazul iesirii din sala de lectura cu publicatia, in vederea multiplicarii unor pagini;

r) Sa restituie bibliotecii in cazul pierderii sau deteriorarii publicatiei un exemplar din aceiasi editie. In situatia in care cititorul nu se poate conforma celor de sus, acesta va achita bibliotecii costul actualizat al publicatiei pierdute sau deteriorate. Pentru sustragerea sau deteriorarea publicatiei in mod obligatoriu i se va suspenda definitiv permisul;

s) Sa prezinte bibliotecii, in caz ca isi schimba domiciliul, absolveste gimnaziul, liceul, colegiul din or. Orhei "Fisa de lichidare a imprumutului de publicatii”, vizata de toate unitatile la care a avut drept de imprumut, inclusiv filialele din cartierele unde locuieste (locuit);

t) Sa se comporte civilizat fata de pesonalul bibliotecii si fata de ceilalti cititori, sa pastreze linistea, ordinea si curatenia in biblioteca;

u) Sa utilizeze civilizat mobilierul, calculatoarele si celelalte bunuri ale bibliotecii ;

v) Filmarile, fotografierile in incinta biliotecii se pot executa numai cu permisiunea Administratiei;

w) Sa respecte orarul de functionare a bibliotecii .

 

CAPITOLUL 11 Sanctiuni

11.1 Nerespectarea obligatiilor de catre cititori atrage dupa sine sanctiuni: (Conform prevederilor Legii Nr. 286 – XII Cu privire la biblioteci din 16.11.94 si Legii nr.1583 – XIII pentru completarea Codului cu privire la contraventiile administrative din 27.02.98) ;Decizia Consiliului raional nr. 4/19din15.11.07.

a) Scoaterea publicatiilor din sala de lectura, fara avizul bibliotecarului, se sanctioneaza cu retragerea "Permisului” pe o perioada de pina la 30 de zile;

b) Folosirea pemisului altei persoane se sanctioneaza cu retragerea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate, pe o perioada de 30 de zile. Repetarea abaterii este sanctionata cu anularea permisului;

c) Sustragerea documentelor din biblioteca este sanctionata cu anularea permisului;

d) Depasirea termenului de restituire a publicatiilor imprumutate se sanctioneaza cu o penalitate (vezi anexa 2, p. 5);

e) Pagubele materiale grave aduse patrimoniului bibliotecii se recupereaza potrivit legislatiei in vigoare;

f) In cazul deteriorarii publicatiilor prin subliniere, sustragere de pagini etc., cititorului, prins asupra faptului, i se suspendeaza permisul pentru o perioada de 15 zile;

g) Pentru publicatiile pierdute care nu pot fi inlocuite, biblioteca accepta plata acestora la valoarea continutului;

h) Nerespectarea "Regulamentului Intern al Bibliotecii Publice Raionale „A. Donici”, ca si abaterile grave sau repetate, conduc la anularea dreptului de frecventare a bibliotecii;

i) Dreptul de a aplica sanctiunile mai sus mentionate revine conducerii administrative a bibliotecii, la propunerea sefilor de servicii/oficii/filiale. Eventualele contestatii se pot depune la Directia Bibliotecii in termen de 5 zile de la luarea deciziei de sanctionare de catre sefii oficiilor, filialelor si vor fi analizate de Consiliul de Administratie al Bibliotecii Publice Raionale „A. Donici”. Hotarirea luata in cadrul acestuia ramine irevocabila si se va aduce la cunostinta utilizatorului in scris.

 

CAPITOLUL 12 Dispozitii finale

Prezentul Regulament va fi adus la cunostinta salariatilor prin depunere de semnatura in anexa nr.3 la prezentul Regulament (care este parte integranta), in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii. Pentru personalul nou angajat va fi adus la cunostinta la momentl angajarii prin Consiliului raional nr. 4/19din15.11.07.

a) Scoaterea publicatiilor din sala de lectura, fara avizul bibliotecarului, se sanctioneaza cu retragerea "Permisului” pe o perioada de pina la 30 de zile;

b) Folosirea pemisului altei persoane se sanctioneaza cu retragerea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate, pe o perioada de 30 de zile. Repetarea abaterii este sanctionata cu anularea permisului;

c) Sustragerea documentelor din biblioteca este sanctionata cu anularea permisului;

d) Depasirea termenului de restituire a publicatiilor imprumutate se sanctioneaza cu o penalitate (vezi anexa 2, p. 5);

e) Pagubele materiale grave aduse patrimoniului bibliotecii se recupereaza potrivit legislatiei in vigoare;

f) In cazul deteriorarii publicatiilor prin subliniere, sustragere de pagini etc., cititorului, prins asupra faptului, i se suspendeaza permisul pentru o perioada de 15 zile;

g) Pentru publicatiile pierdute care nu pot fi inlocuite, biblioteca accepta plata acestora la valoarea continutului;

h) Nerespectarea "Regulamentului Intern al Bibliotecii Publice Raionale „A. Donici”, ca si abaterile grave sau repetate, conduc la anularea dreptului de frecventare a bibliotecii;

i) Dreptul de a aplica sanctiunile mai sus mentionate revine conducerii administrative a bibliotecii, la propunerea sefilor de servicii/oficii/filiale. Eventualele contestatii se pot depune la Directia Bibliotecii in termen de 5 zile de la luarea deciziei de sanctionare de catre sefii oficiilor, filialelor si vor fi analizate de Consiliul de Administratie al Bibliotecii Publice Raionale „A. Donici”. Hotarirea luata in cadrul acestuia ramine irevocabila si se va aduce la cunostinta

utilizatorului in scris.

Эксклюзивный Дизайнер квартир недорого в москве.
Красивейшие шаблоны для dle скачать бесплатно dle.
Новые игры скачать торрент бесплатно
Современная женский сайт поможет в вашей деятельности.
Русские онлайн сериалы с огромным выбором.
скачать игры для psp
купить не дорого протеин с доставкой.
Самый грамотный детский фотограф и фото на праздник.
Народные методы лечения травами и другими средствами.
скачать psvita игры для псп.
скачать бесплатно игры для android и приложения для телефона.
Смотреть фильмы онлайн бесплатно